فصل 6 محاسبه حجم های منشوری

حجم فایل : 503.3 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 10
بنام خدا محاسبه حجم های منشوری
فصل 6
حجم اشکال هندسی : ارتفاع × مساحت قاعده = حجم منشور
V منشور = S قاعده × h
= مکعب به ضلع V a
= مکعب مستطیل به اضلاع V a,b,c
= استوانه به شعاع r و ارتفاعh V

a × a × a a × b× c × r× r ×h مثال : حجم استوانه ای به شعاع 5 سانتی متر و ارتفاع 2 سانتی متر را به دست بیاورید . سوال : حجم شکل های زیر را به دست آورید . نکته :
هر منشور n پهلو ،‌n3 یال ،‌ n 2 رأس و n وجه جانبی دارد سوال :
منبع مکعب مستطیلی به ابعاد 14و7و12 متری داریم آب این منبع به کمک دو شیر تخلیه که در هر دقیقه 300 لیتر آب خارج می کند ، تخلیه می شود چند دقیقه طول می کشد که آب منبع کاملا تخلیه شود ؟ پایان...